The Central Palace Taksim

The Central Palace Taksim

The Central Palace Taksim

Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Yasal düzenlemenin amacı : 6698 sayılı kanunun 1. maddesinde ‘’Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.’’ Olarak belirtilmiştir. Bilgilendirmenin kanuni dayanağı : 6698 sayılı kanunun 10. maddesi : 1. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, c)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ç)Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. Hükmünü içerdiğinden bu bilgilendirme kanuni zorunluluk ve şeffaflık bakımından yapılmaktadır. USTALAR TURİZM OTELCİLİK SAN.TİC. A.Ş. misafirleri-müşterilerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir: 6698 sayılı kanunun 2. maddesi e. Fıkrasında : ‘’Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem’’ olarak tarif edilmiştir. Kişisel verilerin işlenmesinde göz önünde bulundurulan ilkeler : Kişisel veriler Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşulu ile ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilir. Kişisel verilerin işlenme amacı : Misafirlerimizin ve müessesemize günü birlik giriş çıkış yapan tüm kişilerin kimlik verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği yükümlülüğümüzü yerine getirmek, misafirlerimiz ile kurmuş olduğumuz sözleşme ilişkisi, misafirlerimizin güvenliğinin sağlanması amaçları ve benzeri misafir, kamu ve müessese menfaatleri dolayısıyla işlemekteyiz. Çalışanlarımızın kimlik verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekteyiz. Çalışan adaylarımızın kimlik verilerini iş başvurularını değerlendirmek için; Ziyaretçi, Tedarikçi, yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve misafirlerimiz ile müessesemizin güvenliğiniz sağlanması amacı ile işlemekteyiz. Kişisel verilerin toplanması ve hukuki sebep : Mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında zorunluluk gereği, Misafirlerimizle yapmış olduğumuz sözleşme gereği hukuki ihtilaflarda belirleyici olmak, Misafirlerimizin unutulan eşyaları ve benzeri durumlarda bilgilendirilmelerinin sağlanması, Müessesemiz hakkında her türlü bilgilendirmenin misafirlerimize yapılması, talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi amacı ile kimlik, adres, telefon, gerektiğinde ödeme bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmekteyiz. Kişisel verilerin paylaşılması, yurt dışına aktarılması : 6698 sayılı kanunun 8. maddesinde belirtildiği üzere Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kanunlarda yer alan istisnai durumlarda kanunda belirtilen şekil ve şartlarda paylaşılabilir. 6698 sayılı kanunun 9. maddesinde belirtildiği üzere Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kanunlarda yer alan istisnai durumlarda kanunda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde yurt dışına aktarılabilir. Veri sorumlusu – Temsilcisi : USTALAR TURİZM OTELCİLİK SAN.TİC. A.Ş. 6698 sayılı kanunun kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla, Veri Sorumlusudur. USTALAR TURİZM OTELCİLİK SAN.TİC. A.Ş. tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, KVKK 16. ve ilgili maddeleri uyarınca yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecektir. İlgili kişinin hakları : 6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Hükmünü içermektedir. Başvuru adresi : 6698 sayılı KVKK kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi açıklayıcı belgeler ve talebinizin içeren dilekçeniz ile Lamartin Cad. No : 18 34437 Taksim – Beyoğlu / İstanbul adresine yazılı olarak veya ‘’www.thecentralpalace.com.’’ adresine elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz. Veri sorumlusuna başvuru : 6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca : (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. (2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. (3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.’’ Veri Sorumlusuna başvurunun reddi, verilen cevabın yetersiz bulunması, cevap verilmemesi durumlarında öğrenme tarihinden itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Merkezi ankarada bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurula şikayette bulunulabilir. Kişisel verilerin Saklanması : 6698 sayılı kanunun 7. maddesi ve ilgili kanuni düzenlemeler uyarınca : Kişisel verileriniz kanuni zorunluluk süreleri ve işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerde saklanabilmektedir. Kanuni düzenlemeler ve Sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinmekte, yok edilmektedir. Bu konudaki diğer kanuni düzenlemeler saklıdır.

Diğer detay ve merak ettikleriniz için